Join Our Whats App Group

നവജീവൻ പദ്ധതി - മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി | Navajeevan Project – A Self- Employment Project for Senior Citizensനവജീവൻ പദ്ധതി - മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി: ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും മുതിർന്ന പൗരന്മാർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള അശ്രദ്ധ കാരണം പലരും കഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അവരുടെ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തുമാണ്. നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ്. ഇവരിൽ പലരും തങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിനായി സമ്പാദ്യം മറക്കുന്നു. അസുഖം വരുമ്പോഴോ ചുറ്റുപാടുകളാൽ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് അവർ തങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ സമയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരന്മാർക്കായി കേരള സർക്കാർ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു - 'മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള നവജീവൻ പദ്ധതി' - ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി. 50 നും 65 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പൗരന്മാർക്കാണ് പദ്ധതി. നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സർവീസിന് (കേരളം) കീഴിലാണ് പദ്ധതി.


കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള (50-65) മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി . അപേക്ഷകരുടെ വ്യക്തിഗത വാർഷിക വരുമാനം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. 1 ലക്ഷം. വായ്പാ പരിധി 1000 രൂപ വരെയാണ്. 50,000. ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കന്നുകാലി വളർത്തൽ, ഹോർട്ടികൾച്ചർ, മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങിയ മിതമായ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. പദ്ധതികൾ സാമ്പത്തിക സഹായം മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഏകാന്ത ജീവിതത്തിൽ സമയം നീക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും.


 


നവജീവൻ പദ്ധതി - സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യത

* എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.


* പ്രായപരിധി 50 നും 65 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം.


* വ്യക്തിഗത വാർഷിക വരുമാനം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. 1 ലക്ഷം.


നവജീവൻ പദ്ധതിക്ക് മുൻഗണന

1. നിലവിൽ തൊഴിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയബന്ധിതമായി പുതുക്കുന്നവർക്ക്.


2. അനുവദിച്ച വായ്പയുടെ 25% സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. 55 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള വിധവകളെയും വികലാംഗരെയുമാണ് ആദ്യം പരിഗണിക്കുക.


3. അനുവദിച്ച വായ്പയുടെ 25% ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാക്കും.


നവജീവൻ പദ്ധതി: വായ്പ / തിരിച്ചടവ്

* പരമാവധി വായ്പ തുക രൂപ. 50000 / -.


* വായ്പയുടെ 25% സബ്‌സിഡിയായി സംരംഭകന്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും.


* തിരിച്ചടവും പലിശയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്.


* വായ്പ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈടിന് അർഹതയില്ല.


ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു

ജില്ലാ ദേശസാൽകൃത / ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ, സംസ്ഥാന / ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, കേരള ബാങ്ക്, കെഎസ്എഫ്ഇ, മറ്റ് പൊതുമേഖലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ മുഖേന പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ വായ്പകൾ ലഭ്യമാണ്.

.

പദ്ധതിയുടെ പേര്നവജീവൻ പദ്ധതി - മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി
വിക്ഷേപിച്ചത്നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സർവീസ് (കേരളം)
കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകകേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ
അതിന്റെ പ്രയോജനംമുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വായ്പ നൽകാൻ
പ്രധാന ലക്ഷ്യംസ്വയം തൊഴിൽ
വർഷം2022
ഗുണഭോക്താക്കൾമുതിർന്ന പൗരന്മാർ (50-65 വയസ്സ്)
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്https://employment.kerala.gov.in/2021/01/13/navajeevan/#

ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം തുടങ്ങാം. ഓരോ വ്യക്തിക്കും വായ്പയ്ക്കും സബ്‌സിഡിക്കും അർഹതയുണ്ട്. അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ അടുത്തുള്ള എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വകുപ്പിന്റെ www.employment.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ഫോൺ 0484-2422458

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായുള്ള നവജീവൻ പദ്ധതിക്കായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ:
നവജീവൻ പദ്ധതി സ്കീമിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി എന്താണ്?

ഉത്തരം: നവജീവൻ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി 50-65 വയസ്സാണ്.

2. പരമാവധി വായ്പ തുക എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: പരമാവധി വായ്പ തുക രൂപ. 50000 / -.

3. ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഉത്തരം: അതെ, ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം തുടങ്ങാം. ഓരോ വ്യക്തിക്കും വായ്പയ്ക്കും സബ്‌സിഡിക്കും അർഹതയുണ്ട്.

4 . അപേക്ഷാ ഫോം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും?

ഉത്തരം: അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ അടുത്തുള്ള എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വകുപ്പിന്റെ www.employment.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം

Post a Comment

0 Comments